REGULAMIN

§1 Definicje

 1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem http://www.themarstore.com.
 2. Sprzedający: THE MAR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Siedmiogrodzka 1/308, 01-204 Warszawa, REGON 389764664, NIP 5272968505. Kontaktowy adres e-mail: office@themarstore.com.
 3. Produkt, Produkty – wszystkie towary oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży w Sklepie.
 4. Klient, Użytkownik – osoba korzystająca ze Sklepu, użytkownik Sklepu.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin, który określa zasady korzystania ze Sklepu.
 6. Umowa – umowa sprzedaży zawierana przez i pomiędzy Klientem i Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Do ww. umowy sprzedaży stosuje się zasady wynikające z Regulaminu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu, jest jego akceptacja. Brak akceptacji postanowień Regulaminu uniemożliwia korzystanie ze Sklepu i nabycie Produktów oferowanych przez Sprzedającego.
 3. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 4. Dane osobowe Klienta podlegają przetwarzaniu przez Sprzedającego zgodnie z Polityką prywatności zamieszczoną na stronie Sklepu.
 5. Umowa zawierana jest zgodnie z prawem lokalnym, właściwym dla siedziby Sprzedającego i niniejszym regulaminem.
 6. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia realizowane w dni wolne od pracy, będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana: a. dodanie Produktu do koszyka; b. przejście do koszyka; c. przejście do zamówienia; d. podanie adresu dostawy Produktu; e. wybór rodzaju dostawy;  c. wybór rodzaju płatności; e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
 3. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient niezwłocznie dokonuje płatności zgodnie z wybraną metodą płatności. Od momentu złożenia zamówienia Klient ma dziesięć minut na dokonanie płatności. Po tym czasie zamówienie jest automatycznie anulowane.
 5. Czas realizacji zamówienia Klienta w przypadku płatności poprzez system płatności elektronicznych jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności, a w przypadku płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania na rachunku bankowym Sprzedającego.
 6. Po opłaceniu zamówienia na podany przez Klienta w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłany komunikat zawierający podsumowanie informacji dotyczących zamówienia, tj. rodzaj Produktów, wartość zamówienia, wybrana metoda dostawy i jej koszt, metoda płatności oraz dane teleadresowe Klienta.
 7. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Klienta. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
 8. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni.
 9. Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Klienta rodzajem dostawy do wskazanego przez Klienta w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
 10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest decyzją Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do realizacji złożonego przez Klienta  zamówienia, w szczególności w przypadku, w którym: a. Dane teleadresowe Klienta są niepełne lub nieprawidłowe; b. Nastąpi brak autoryzacji płatności w wybranym podczas zamówienia systemie płatności elektronicznych; c. Płatność nie została uiszczona w wymaganym czasie; d. Produkt jest niedostępny.
 11. W przypadku nieprzyjęcia zamówienia i odmowy jego realizacji Klient nie otrzyma potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej. Dodatkowo Klient otrzyma od Sklepu e-mail informujący go, że do przyjęcia oferty nie doszło,  umowa sprzedaży nie została zawarta, a zamówienie zostało anulowane.

§4 Płatności

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 2. Dostępne formy płatności:
  a. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
  b. Przelew online przez system Paynow
  c. Płatność BLIK przez system Paynow
  d. PayPal
  e. Klarna

§5 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni (licząc począwszy od następnego dnia po dostarczeniu zamówienia).
 3. Powyższe Prawo odstąpienia od Umowy zawartej nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 4. Klient jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o zamiarze dokonania zwrotu pisząc wiadomość na adres e-mail: shop@themarstore.com.
 5. Zwrotu Produktów można dokonać przesyłką kurierską na koszt Klienta na adres: DTW Logistics THE MAR (Panattoni Park Warsaw West), ul. Sochaczewska 98, 05-870 Błonie (themar@dtwl.pl, tel. 570045381).
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient powinien sporządzić korzystając z Formularza Zwrotów (Pobierz Formularz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży). Oświadczenie o odstąpieniu należy podpisać odręcznie i w formie papierowej dołączyć do przesyłki zawierającej Produkt.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy we wskazanej formie i terminie, Umowa jest uważana za niezawartą.
 8. Po odstąpieniu od Umowy Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Produkt z oryginalnie wszytymi metkami, nieużywany i czysty, pozbawiony zapachu, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta i doręczeniu Sprzedawcy zwróconego Produktu zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym jednorazowy koszt rzeczy, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania zwróconego mu Produktu.

§6 Rękojmia

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem za niezgodność Produktu z Umową (wady Produktu).
 2. Sprzedający odpowiada względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 3. Klient, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może: a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; b. wymiany Produktu na nowy; c. żądać naprawy Produktu przez Sprzedawcę; d. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jeśli wada Produktu jest istotna.
 4. Wybór żądania należy do Klienta, przy czym Sprzedający może zaproponować inne rozwiązanie spośród wyżej wskazanych w granicach wyznaczonych treścią przepisów prawa.
 5. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Klient składa reklamację, składając Sprzedawcy formularz reklamacji na piśmie (Pobierz Formularz Reklamacji). Formularz należy podpisać odręcznie i dołączyć w formie papierowej do przesyłki zawierającej reklamowany Produkt.
 7. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 8. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. W takim wypadku Klient może zmienić roszczenie. Komunikacja prowadzona jest elektronicznie.
 9. Żądając obniżenia ceny Produktu Klient podaje kwotę, o którą cena ma być obniżona. Jeżeli zgłoszone przez Klienta żądanie obniżenia ceny Produktu jest pierwszym żądaniem złożonym w ramach procedury reklamacji dotyczącej danego Produktu, Sprzedający może zaproponować Klientowi wymianę lub naprawę.
 10. Skóra naturalna jest materiałem wrażliwym na sposób użytkowania oraz działanie czynników zewnętrznych. W miarę eksploatacji mogą się na niej pojawić: zarysowania, przetarcia, przebarwienia, zagięcia, skóra może zmięknąć, a warstwa połysku może stopniowo przecierać się, takie są właściwości tego materiału. Podobnie metalowe elementy (okucia) mogą z czasem zmieniać kolor. Złote logo jest bardzo wrażliwe na dotyk, może zostać starte przy zbyt częstym dotykaniu. Są to procesy normalne i nieuniknione, wynikają bowiem z użytkowania.
 11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą kurierską, Sprzedający wyśle do Klienta Produkt pełnowartościowy (naprawiony albo nowy), niezwłocznie – w ciągu 30 dni roboczych od momentu rozpatrzenia, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład) Sprzedający zwróci równowartość ceny Produktu zapłaconej przez Klienta oraz koszt przesyłki do wysokości najtańszej opłaty przesyłki w ofercie Sprzedającego.
 12. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie przekazany lub odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

§7 Uszkodzenie produktu podczas transportu

 1. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Produktu podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody.
 2. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Produktu podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.

§8 Postanowienia dodatkowe

 1. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia Produktu w przypadkach zwrotu uszkodzonego Produktu, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia do Sklepu Produktu niekompletnego.
 2. Sprzedawca nie przyjmuje Produktów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.
 3. Sprzedawca nie przyjmuje Produktów odsyłanych: a. Listem, b. Listem poleconym, c. Przesyłką za pobraniem.
 4. Przyjmowane są wyłącznie przesyłki kurierskie przesłane na prawidłowy adres korespondencyjny.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym §7 odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dn. 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 z późn. zm.).

§9 Karty podarunkowe

 1. Niniejsze zasady dotyczą kart podarunkowych kupionych w Sklepie. Kart podarunkowych można używać na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sprzedający ma 24 godziny na odesłanie karty podarunkowej wraz z nadanym, indywidualnym kodem.
 3. Kartą podarunkową można zapłacić za całe zamówienie lub jego część, wyłącznie wtedy, kiedy wartość karty jest równa lub mniejsza niż wartość zakupionych Produktów. Klient może wybrać dodatkową metodę płatności, aby sfinalizować transakcję jeżeli wartość karty podarunkowej jest mniejsza niż całkowita wartość zakupu.
 4.  Karty podarunkowej można użyć tylko raz. Jeżeli całkowita wartość karty podarunkowej nie zostanie wykorzystana, Sklep wygeneruje kod zastępczy, który zostanie przesłany drogą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany przez Klienta.
 5. Karta podarunkowa jest ważna przez 1 rok od daty zakupu. Użycie karty podarunkowej do dokonania zakupu jest niemożliwe po upływie jej okresu ważności.
 6. Kartę podarunkową Klient otrzymuje na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu e-mail, na który zostanie wysłany kod karty podarunkowej. W przypadku gdy nie jest możliwe potwierdzenie prawidłowego adresu, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy karty upominkowej, do czasu ustalenia prawidłowego adresu Klienta.
 7. W przypadku kiedy Klient zdecyduje się zwrócić Produkt kupiony za pomocą karty podarunkowej, otrzyma kod zastępczy, oraz, o ile została użyta dodatkowa metoda płatności, zwrot środków wpłaconych za pomocą tej metody płatności. Niezwłocznie po przetworzeniu zwrotu przez Sklep, do Klienta zostanie wysłany kod zastępczy. Kod zastępczy będzie wysłany na wskazany przez Klienta e-mail. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu e-mail, na który zostanie wysłany kod zastępczy. W przypadku gdy nie jest możliwe potwierdzenie prawidłowego adresu, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy karty upominkowej, do czasu ustalenia prawidłowego adresu Klienta. Kart podarunkowych ani kodów zastępczych nie można wymieniać na gotówkę.
 8. Klient ma 14 dni kalendarzowych (licząc począwszy od następnego dnia po dostarczeniu zamówienia) na anulowanie zamówienia karty podarunkowej. W celu anulowania zamówienia karty należy skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedającym pod adresem e-mail shop@themarstore.com.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę karty podarunkowej lub kodu zastępczego.

§10 Newsletter i powiadomienie o dostępności

 1. Klient może dokonać zamówienia usługi otrzymywania powiadomień Newsletter poprzez wypełnienie formularza w zakładce kontakt, zaznaczenie zgody na otrzymywanie Newslettera przy formularzu Dostawy lub zaznaczenie zgody na otrzymywanie Newslettera w okienku pop-up na stronie głównej Sklepu.
 2. W celu zamówienia usługi Newsletter klient podaje swój adres e-mail, na który chce otrzymywać Newsletter, oraz potwierdza akceptację Regulaminu.
 3. Rezygnacja z usługi Newslettera jest możliwa poprzez kliknięcie przez Klienta w link znajdujący się w każdej z otrzymywanych wiadomości.
 4. Klient może zamówić usługę wpisania Klienta na listę jednorazowego Powiadomienia o dostępności produktu poprzez wypełnienie i wybranie formularza dostępnego na stronie Sklepu przy danym Produkcie
 5. W celu zamówienia usługi Powiadomienie o dostępności klient podaje swój adres e-mail, na który chce otrzymać Powiadomienie o dostępności, oraz potwierdza akceptację Regulaminu.
 6. Dostawcą usługi newsletter jest MailerLite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland. Polityka prywatności dostawcy dostępna jest pod linkiem https://www.mailerlite.com/legal/cookie-policy..

§11 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych.

 1.  Administratorem danych osobowych podanych w związku z korzystaniem z funkcjonalności dostępnych w Sklepie jest Sprzedający tj. THE MAR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Siedmiogrodzka 1/308, 01-204 Warszawa, REGON 389764664, NIP 5272968505.
 2. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu zawarcia i realizacji zamówień i umów sprzedaży pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Sprzedający wskazuje następujący adres poczty do kontaktu we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych: za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres: office@themarstore.com.
 5. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.
 6. W przypadku subskrypcji Newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie, na adres e-mail Klienta będą wysyłane wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych Produktach dostępnych w Sklepie.
 7. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, pisząc wiadomość e-mail na adres office@themarstore.com lub klikając w link w każdej otrzymanej wiadomości Newsletter.
 8. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki.
 9. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
 10. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej między Sklepem a Klientem.
 11. Zgromadzone dane osobowe Użytkownika przez Administratora podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
 12. Administrator korzysta z plików cookies Pliki cookies to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, standardowe informacje związane z logowaniem, takie jak adres IP, rodzaj -wyszukiwarki, język, godziny dostępu, adres strony, z której Użytkownik został przekierowany oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 13. Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.
 14. Utrwalanie, zabezpieczenia i udostępnianie przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy nastepuje poprzez przesłanie po zawarciu Umowy stosownej wiadomości e-mail. Na podany przez Klienta adres e-mail Sprzedający wysyła specyfikację zawieranej Umowy oraz dowód zakupu. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 15. Sprzedający może aktualizować Politykę Prywatności przez publikację nowej wersji na stronie internetowej Sklepu, ze wskazaniem daty publikacji.